Information of interest

//Information of interest

Information of interest

A “Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados” (AUIP) da que a UDC forma parte, ten aberta a convocatoria de “Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas a la AUIP 2021″.
En concreto, esta convocatoria está dirixida a profesores e investigadores, xestores de programas de posgrao e doutoramento, e estudantes de posgrao e doutoramento.
O prazo de inscrición estará aberto ata o 23 de marzo de 2021 ás 23:59h, para viaxes e estadías que se inicien entre xullo e decembro de 2021 e, ata o 29 de outubro de 2021 ás 23:59h, para viaxes e estadías que se inicien entre xaneiro e xuño de 2022 (Nota: Non se admitirán solicitudes de bolsa, para este prazo, antes do 24 de marzo de 2021).
Contía das bolsas: As axudas cubren única e exclusivamente o desprazamento internacional ata unha contía máxima de 1.200 euros. Será a AUIP quen, a través do seu axente de viaxes, facilitará ao bolseiro o billete de avión. Para viaxes entre España e Portugal, a contía da axuda será dun máximo de 800 euros e será necesario presentar xustificantes ou comprobantes dos gastos.
Para máis información relacionada con esta convocatoria poden acceder na seguinte ligazón: https://auip.org/es/becas-auip/2126
A "Ibero-American Postgraduate University Association" (AUIP)  (UDC is part), have open a call for "Scholarships for Academic Mobility among Associated Institutions to AUIP 2021"

Specifically, this call is aimed at professors and researchers, reviewers of postgraduate and educational programs, and postgraduate and educational students.

The registration period will be open until March 23, 2021 at 11:59 p.m., for trips and stays that begin between Xullo and December 2021 and, October 29, 2021 until 11:59 p.m., for trips and stays that They start between xaneiro and xuño in 2022 (Note: Bag applications will not be accepted, for this term, before March 24, 2021).

Contained two bags: As aid covers only and exclusively or international displacement with a maximum of 1,200 euros.  For trips between Spain and Portugal, the additional cost will be a maximum of 800 euros and it will be necessary to present proof or proof of two expenses.

For more information related to this call you can access the following link: https://auip.org/es/becas-auip/2126
2021-01-11T09:24:19+00:00 January 11th, 2021|Cellular and Molecular Biology|